Fiabe e Racconti popolari siciliani

Eroe lotta col mostro

Dalla raccolta in quattro volumi di Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani che Giuseppe Pitrè diede alle stampe nel 1875. Fiabe e racconti in dialetto siciliano, trasposte sulla pagina così come le aveva ascoltate dalla viva voce dei suoi novellatori e e delle sue novellatrici: un'operazione condotta con uno scrupolo che non ha l'eguale in nessun altro repertorio della fiaba europea, nemmeno in quello dei fratelli Grimm.

Online Fiabe Novelle e Racconti popolari siciliani in dialetto(Progetto Manuzio)

Perodi Emma: Le novelle della nonna

€8,00
Newton Compton 2003 pagine 550, Rilegato con copertina, come nuovo

Recensione
La troffa di la razza - N.LII da Fiabe novelle e racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè)

Fiaba raccontata a Salamone Marino da Francesca Leto di Borgetto. Francesca Leto era di Borgetto, un paese in provincia di Palermo situato a circa 290 m. sul livello del mare ai piedi del monte Crocefia, che confina con i comuni di Partinico, Monreale, Montelepre, Giardinello. Oltre a questo racconto su Patri-drau Francesca Leto raccontò a Salvatore Salomone Marino(1847-1916), antropologo collaboratore di Giuseppe Pitrè, nato e morto a Borgetto, altri due racconti in cui c'è la presenza di Patri-drau. La XXXII, Tridicinu, in cui un briccone, il più piccolo di 13 fratelli, si fa beffe e rende ridicolo un Patri-drau cannibale e 'ababbasunatu'; e 'Mastru Franciscu Mancia-e-sedi' la n. CXXVII in cui Patri-drau è un marito marginale della 'mamma-drau', una cannibale che tiene una coda da rettile.


C'è un commento alla fiaba su midi-miti-mici.it

La troffa di la razza.(1)


Una vota si cunta e s'arriccunta ca cc'era un patri e 'na matri, ca avianu un figghiu sulu, chi si chiamava Vicenzu. Una jurnata, nun avennu chi vuscari nè chi manciari, lu patri ha dittu a Vicenzu: — «Lu sa' chi ti dicu, figghiu meu? jamuninni a minestra, ca nni la cucemu stasira.» 'Nca accussì ficiru. Camina, camina, tutta la campagna era comu un cozzu munnatu, senza mancu 'na cavulicedda, senza un finocchiu, senza 'na gira(2). Avianu caminatu du' migghia, senza truvari nenti, ed eranu stanchi ed amari(3): quannu Vicenzu vidi 'na bella troffa di razza, grossa ca cc'era di còciri pri du' jorna. La va pri scippari, e nun cci la spunta(4), tanta era forti chiantata; e chiama a sò patri. Si mettinu tutti dui a tira tu e tiru eu(5), e all'urtimu la troffa si scippa, lassannu un granni pirtusu 'n terra. Di stu pirtusu metti a nèsciri fumu, e 'mmenzu lu fumu sàuta comu fussi un saccu nìuru d'abbràciu(6). Chi è? chi fu? Avia nisciutu di ddà lu Patri-Drau.
'Nca comu lu Patri-Drau niscíu, iddi arristaru senza vuci pri lu spaventu: e lu Patri-Drau cci dissi: — «E bonu! nun vi spavintati, ca nenti vi fazzu. Eu vogghiu a Vicenzu, e lu vogghiu pri un annu, un misi e un jornu. Si tu (cci dissi a lu patri) a lu capu di l'annu, di lu misi e di lu jornu a tò figghiu lu canusci, eu ti lu dugnu; si nun lu canusci, s'arresta cu mia!» Lu patri, custrittu, appi a calari la testa. Lu Drau nni lu mannau, e prima cci dissi: — «Te' ccà sti ducent'unzi, ca ti servinu pri accurdari a tò mugghieri, e manciari pri un annu senza bisogna di nuddu.» E comu lu patri si nni iju, lu Drau sutta la botta canciau a Vicenzu, e lu fici addivintari puddicinu(7). Lu pigghiau ben pulitu, e lu purtau 'ntra 'na gàggia cu 'na gran quantità di puddicini, ca eranu tutti picciutteddi ca lu Patri-Drau avia canciatu comu fu cu Vicenzu.
Lassamu ad iddu e pigghiamu a lu patri. Quannu fici l'annu, lu misi e lu jornu, si sunnau un sonnu, e cci cumparíu lu figghiu e cci dissi: — «Patri, viditi ca lu Patri-Drau mi canciau e mi fici puddicinu: si mi vuliti scattivari(8), stati avirtenti di canuscìrimi 'mmenzu di tanti: pri signali vi dugnu, ca quannu vui mittiti la manu 'ntra la gàggia, eu vi satu supra la manu.»
Lu patri s'arrispigghiau, e si misi camina, camina, pri truvari la casa di lu Patri-Drau. Scippau la troffa di la razza, niscíu lu fumu, satau lu saccu níuru, e po' si fici Patri-Drau. — «Veni ccà, cci dissi lu Patri-Drau a lu patri; lu canusci a tò figghiu? è unu di sti puddicini di la gàggia.» Lu patri taliau, e s'affriggíu tuttu ca vitti ca li puddicini eranu bianchi tutti, e 'ncugnàru tutti(9), ma unu di chiddi cci satau supra la manu; e allura iddu dissi tuttu prijatu: — «Chistu è mè figghiu! chistu è mè figghiu!» Lu Patri-Drau arristau cu tantu di nasu, e cci appi a dari lu figghiu. — «Vattinni! cci dissi; vattinni e nun dubitari, ca ti jùnciu!(10)»
'Nca s'hannu partutu patri e figghiu; e Vicenzu, ca avia turnatu omu, cci dissi a sò patri: — «Patri, nenti cci avemu a purtari a la ma'?(11) Eu haju la fataciumi: viditi ca mi fazzu cani, e fazzu 'na pocu di caccia: viditi ca âmu a 'ncuntrari 'na pocu di cacciatura, e vui mi cci vinniti ducent'unzi, e li purtati a mè ma'. Dati a cura però, ca m'aviti a vìnniri francu lu cuddaru, masinnò nun pozzu turnari.» Accussì fici. Si fici cani, e misi a pigghiari lebbra e cunigghia a nun pò cchiù(12), e poi gaddazzi, e palummi sarvaggi, e pirnici, e purtava a lu patri. Lu patri, accussì beddu carricatu, 'ncontra 'na pocu di cacciatura, tutti Principi e Baruna e figghi di Re, cu 'na guardia tanta di cani; ed eranu dispirati ca nun avianu pututu pigghiari nuddu pizzuddu di caccia. Vidinu a lu patri di Vicenzu accussì carricatu di caccia: — «Cumpari, e comu l'aviti «Signuri, nun mi nni purria dispisari(13): ma pirchì a lor signuri li rispettu, mi dassiru(14) ducent'unzi, francu lu cuddaru.» — «Uh! mi cridennu chi era! dicinu chiddi: pri un tintu cuddàru! — Tini'(15), ccà cc'è lu cuddàru, e ccà cc'è ducent'unzi. Ora lu cani è nostru.»
Lu patri si nni iju cu li ducent'unzi, e li cacciatura si purtaru a lu cani. Mentri caccïavanu, lu cani curri appressu un cunigghiu e va a lu stracoddu(16). E comu junci ddà, dici: — «Cani sugnu e cristianu mi fazzu», e addivintau arrè Vicenzu. 'Nta lu stanti jùncinu li cacciatura stanchi e affannati: — «A tia, picciutteddu! vidisti un beddu cani accussì e accussi?» — «Nonsignura.» E chiddi sicutaru a curriri di ccà e di ddà, circannu lu cani. Vicenzu si nni iju a piscari a sò patri, e tutti dui si nni turnaru a la casa.
Doppu ch'avianu passatu 'na piccaredda di jorna(17), cci avia ad essiri 'na fera 'ntra un paisi di ddu vicinanzu; e Vicenzu cci dissi a sò patri: — «Lu sapiti, patri, chi haju pinsatu ? Ca mi fazzu cavaddu, e vui mi purtati a la fera, e mi vinniti ducent'unzi, francu lu crapistu(18); ma dati a cura! francu lu crapistu, masinnò arrestu cavaddu.» Accussì ficiru. Lu patri si purtau lu cavaddu a la fera. Ddà cc'era lu Patri-Drau, ch'avia vinutu pri vidiri si ddà cc'eranu di chiddi picciotti chi avíanu statu puddicini, e cci avíanu scappatu, e pri guadagnari grana(19) si facianu armali. Iddu, lu Patri-Drau, 'ntoppa e 'ntoppa a Vicenzu, cu la forma di un beddu cavaddu, e lu canusci a lu 'stanti. — «Cumpari, quantu nni vuliti di stu cavaddu?» Dici lu patri: — «Ducent'unzi....» e prima di aviri lu tempu di diri francu lu crapistu, la Drau cci jetta un sacchettu di ducent'unzi e s'acchiappa lu cavaddu. — «Signuri, dici lu patri, francu lu crapistu eu lu vinnu!» — «Gnurnò, arrispunni lu Drau, ora è tuttu meu. Sta parola vui la duvìavu diri prima di fari lu nigoziu.» — «Ma, Signuri, sintissi....» — «Nenti! nenti!» E lu Patri-Drau si purtau lu cavaddu, o pri megghiu diri, a Vicenzu. Si l'ha purtatu a lu fùnnacu; ddà l'attaccau a 'na manciatura senza nè manciari, nè vìviri, e poi tiritimpiti e tiritàmpiti(20) supra d'iddu cu un grussissimu vastuni: — «Cci penzi, Vicenzu, quannu mi scappasti? Eu sugnu lu Drau; e ora nun scappi cchiù, e la tò vita havi a nèsciri di li me' manu. Ti lu dissi ca t'avía a jùnciri!» E vastuniava di notti e di jornu, e lu tinía dijunu, ca ddu poviru cavaddu facía macari piatà a li stissi petri. Un mumentu ca lu Drau niscíu, lu funnacaru 'ncugnau a lu cavaddu, e nn'appi cumpassioni: — «Poviru armalu! si misi a diri: chi patruni sciliratu ti 'ncappau! Almenu cci vogghiu dari a vìviri, e cci lavu sti firiti di lu schinu.» Accussì fici, e lu 'ncugnau a la bivrâtura(21); e pri lavàrilu megghiu, cci livau lu crapistu. 'Ntra stu mumentu veni lu Drau: — «A tia dicu, chi fai! pirchì cci levi lu crapistu ? metticcillu subbitu!... «Ma mentri iddu curría, Vicenzu, ca nni 'ntisi la vuci, nun lu voli aspittari e dici: — «Cavaddu sugnu e ancidda mi fazzu;» — e si jetta dintra la funtana. Lu Patri-Drau allura dici puri: — «Omu sugnu e tència(22) mi fazzu!» — e sàuta dintra la funtana e si metti ad assicutari l'ancidda. L'ancidda, quannu si vitti stanca: — «Ancidda sugnu, e vutùru(23) mi fazzu!» e vulau cu 'na gran furia. E la téncia puru: — «Téncia sugnu e acula mi fazzu!» e si misi ad assicutari cu cchiù furia lu vutùru. La vutùru quannu si vitti quasi ca juntu, vidi 'ntra un àstracu la figghia di lu Re e dici: — «Vutùru sugnu e aneddu mi fazzu!» — e addivintau aneddu, e cadíu supra la fàuda di la Rigginedda. La Rigginedda, comu si lu vidi scuppari, metti a gridari tutta cuntenti: — «Chi bellu aneddu!» e si lu 'nfila 'ntra lu jiditu. Lu Drau in forma d'àcula avía puru calatu pri affirrarisi l'aneddu; ma comu si lu misi a lu jìditu la Rigginedda nun appi chi fari, e si nni turnau cu l'ali caduti.
Lassamu a iddu e pigghiamu a Vicenzu, ca era aneddu. La notti, mentri la Rigginedda era curcata: — «Aneddu sugnu e cristianu mi fazzu!» — e addivintau ddu beddu giuvini chi era. La Rigginotta si spavintau quannu lu vitti. Ma Vicenzu la fici cuitari, cuntànnucci la cosa com'era, e la notti durmeru 'nsèmmula. A la matina si fici arrè aneddu, e idda si lu tinía a lu jiditu. Idda però, la Rigginedda, scantànnusi ca qualchi sira sò patri si nn'avissi a'ddunari, e stannu sempri cu suspettu, cadíu malata. Comu cadíu malata, nuddu la sapía curari, ca nuddu sapía lu pirchì di la malatia. Vinni lu Padri-Drau nni lu Re, e cci dici: — «Maistà, vi la fazzu stari bona eu a vostra figghia: sulu chi m'aviti a fari dari l'aneddu chi havi a lu jìditu.» Lu Re accunsintíu. Ma la Rigginedda nu nni vosi sèntiri nenti: e a la notti cci cuntau tutti cosi a Vicenzu. — «Va beni, cci dissi Vicenzu, dunamìcci(24): ma sulu chi ti raccumannu, si mi vô' beni, chi quannu lu Drau stenni la manu, tu mi fai cadiri 'n terra, in cànciu di dàrimi a iddu.»
Nca comu vinni la 'nnumani, lu Drau fu prontu ddà, e addimannau l'aneddu. Idda, la Rigginedda, si lu leva di lu jiditu, e lu fa cadiri 'n terra. Comu cadíu, l'aneddu: — «Aneddu sugnu e granatu mi fazzu!» — e addivintau un granatu ruttu, cu tutti li còccia spargiuti ddà 'n terra(25). Lu Drau allura: — «Omu sugnu e gaddu mi fazzu!» — e si metti a cògghiri tutti li còccia di lu granatu. Nn'arristava l'ultimu còcciu; e mentri lu gaddu curría pri manciarisillu; — «Granatu sugnu e baddòttula(26) mi fazzu!» e scattía pri la testa di lu gaddu, e cci surbi la midudda(27). Doppu si fici subitu omu, e cci dumannau la figghia a lu Re pri mugghieri.
Lu Re tistiava. Ma idda, la Rigginedda lu vulía, e lu matrimoniu si fici la stissa jurnata. A lu 'nnumani, 'na vota ca lu Patri-Drau era mortu, Vicenzu iju unn'era la troffa di la razza, trasíu dintra lu palazzu di lu Drau, e detti la libirtà a tutti li puddicini ch'eranu 'ncantati ddà. Dipoi s'ha pigghiatu tuttu lu massenti di li ricchizzi(28) di lu Drau e si l'ha purtatu a lu sò palazzu.
Lassamu a iddu, cuntenti cu sò mugghieri, e pigghiamu a lu Riuzzu di un regnu vicinu a chiddu, ca era putenti e riccu senza fini. E stu Riuzzu vulía pri mugghieri a la Rigginedda chi si pigghiau Vicenzu. Ora, comu vitti ca nun la potti aviri, si pigghiau di currivu, e cu n'asèrcitu, ca cummigghiava lu Suli(29), iju a 'ntimari la guerra a lu Re, sòggiru di Vicenzu. Lu Re, 'na matina si susi, affaccia a la finestra, e vidi tuttu lu casteddu firriatu di surdati, chi già si priparavanu pri jittari li mura 'n terra. — «E comu facemu, Vicenzu? ca semu persi tutti!» Vicenzu cci dissi: — «Lassàti stari, ca cci penzu eu.» Si nni va nni la sò càmmara, e fa un circulu, e dici tri palori nìuri.— «Cumanna, cumanna!» — «Prestu! iddu dici: cumannu chi tutti li diavuli di lu 'nfernu vinissiru ccà a difenniri stu casteddu!» E subitu 'ntra 'na botta chiòvinu centumila diavuli, tutti cu birritteddi russi, mustazzi russi, occhi russi chi jíttavanu favàri di focu(30), e po' tutti nìuri, ca facìanu trimari la stissa terra, di lu scantu. Li surdati chi avìanu a dari l'assaltu, comu li vìttiru affacciari supra li mura: — «E cu' cci havi a 'ncugnari ddocu?» e si mettinu a curriri a la distisa, senza mancu vutàrisi. Lu Re stissu si spavintau tantu, ca mannau subitu pi paci nni lu sòggiru di Vicenzu. E accussì Vicenzu arristau di poi Re, filici e cuntenti cu sò mugghieri, e nui ccà senza nenti.


1) Il cespuglio della rapa selvatica.
2) Tutta la campagna era (netta) come un cocuzzolo senza capelli, senza neppure un cavolo (selvatico), senza un finocchio, senza una bietola.
3) Amari, add., abbattuto, amareggiato, doloroso.
4) E non ci riesce.
5) A tira tu ecc. a far a tira tira.
6) Da questo buco esce come un sacco nero d'albagio.
7) Puddicinu, pulcino.
8) Scattivari, liberare, far uscir dalla cattività.
9) 'Ncugnaru tutti, si avvicinarono tutti (i pulcini) a lui, al padre di Vincenzo, che era andato a prendere il figlio e dovea indovinarlo tra' tanti pulcini bianchi.
10) Ti jùnciu, ti raggiungo, te la farò pagar cara.
11) Ma' tronco da matri, madre.
12) E cominciò a prender lepri e conigli a più non posso.
13) Non me ne potrei privar davvero.
14) Mi dieno, che me lo paghino.
15) Tini', prendete.
16) A lu stracoddu, fuori di vista, dietro i colli.
17) Pochi giorni.
18) Franco (senza) il capestro. Intendi che il capestro non dovea esser venduto perchè era fatato, e solamente togliendolo potea sperare il giovane mutato in cavallo di ridiventare uomo.
19)Granu, plur. di grano, e qui vale quattrini.
20) tiritimpiti e tiritàmpiti, voce onomatopeica per ' botte da orbi'.
21) E lo accostò all'abbeveratoio.
22) Téncia, in Palermitano, tènchia, sorta di pesce di fiume, tinca.
23) Vutùru, s. m., avvoltoio.
24) Dammigli, dammi a lui.
25) E diventò una melogranata rotta, con tutti i grani sparsi per terra.
26) Baddòttula, donnola.
27) E si avventa alla testa del gallo, e gli sorbe la midolla.
28) Il tesoro delle ricchezze. Massenti, massa.
29) Cioè tanto grande che avrebbe potuto coprire il Sole.
30) Una copia di zolfo e fuoco, a guisa di scaturigine. Favara viene dall'arabo favar (lo scaturir dell'acqua).Pagine di fiabe novelle racconti popolari sicilianiRitorna all'articolo principale

Tag:
Giuseppe Pitrè, Fiabe, novelle, racconti popolari siciliani, racconti siciliani, elenco completo fiabe novelle e racconti popolari siciliani, Agatuzza Messia, Rosa Brusca, Francesca Leto, Salvatore Salomone-Marino, Giuseppe Polizzi , Giovanni Patuano, diacronia del racconto popolare, i racconti popolari di Giufà, ipotesi etno-culturale dell'origine di Giufà, il ragazzo non iniziato, eroe greco che allontana le mosche, Cleomide di Astipalea, il contadino ilota come antico "canta la notti"


Pagine correlate a Giuseppe Pitrè

Giuseppe Pitrè

Fiabe Novelle e Racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè

Agatuzza Messia


Vendita libri letti una volta su Vinted

Lettera A Lettera B-Be Lettera Bi-Bz Lettera C1 Lettera C2 A.Camilleri Casati Modignani Lettera D-E Lettera F Lettera G-Gi Lettera Gl-Gz Lettera H-I-J Lettera K-Le Lettera Lf-LZ Lettera M-Me LetteraMi-Mz Lettere N-O Lettera P Lettera Q-R Lettera S-Sl LetteraSm-Sz Lettera T Lettera U-V Lett.da W a Z AA.VV. Dizionari Guide Lista libri