Fiabe e Racconti popolari siciliani

Eroe lotta col mostro

Dalla raccolta in quattro volumi di Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani che Giuseppe Pitrè diede alle stampe nel 1875. Fiabe e racconti in dialetto siciliano, trasposte sulla pagina così come le aveva ascoltate dalla viva voce dei suoi novellatori e e delle sue novellatrici: un'operazione condotta con uno scrupolo che non ha l'eguale in nessun altro repertorio della fiaba europea, nemmeno in quello dei fratelli Grimm.

Online Fiabe Novelle e Racconti popolari siciliani in dialetto(Progetto Manuzio)

Perodi Emma: Le novelle della nonna

€8,00
Newton Compton 2003 pagine 550, Rilegato con copertina, come nuovo

Recensione
XVII.
Marvizia


( da Fiabe novelle e racconti popolari siciliani, Giuseppe Pitré)


Cc'era 'na vota un Principi; stu Principi avia 'na figghia e nni niscia foddi. Sta picciotta 'un amava nè spassi, nè divirtimenti, sulu chi s'allianava cu 'na grasta c'un piduzzu di rosa(1). Stu pedi di rosa facía 'na rosa l'annu; e 'nta lu menzu la simenza comu chidda chi si mància(2).
'Nca 'na jurnata, mentri era allianata, cala n'aceddu virdi, si posa supra la rosa, mànciasi la simenza e scappa. Sta picciotta si metti a pilari gridannu: — «Ivì! chi focu granni! L'aceddu virdi sì manciò la simenza di la rosa!... Io l'aceddu virdi vogghiu!... Io l'aceddu virdi vogghiu!» Lu patri, ca di sta figghia nni niscía foddi, chiama Cunsigghiu supra st'aceddu virdi. Dicinu li savii: — «St'aceddu havi a turnari; si metti 'na riti; comu l'aceddu virdi ncugna, subbitu 'ngàgghia, e finisci.» — «Bella, bella!» dici lu Principi. Li so' criati mìsinu li riti. Mentri la picciotta era ammucciata, scinni l'aceddu virdi, e 'ncugna; ma comu 'ncugna e s'adduna di la picciotta, grida: — «Vih vih! ch' 'un 'ncugna cchiù! Vih vih! ch' 'un 'ncugna cchiù!(3)» E si nni acchianò arreri. Figuràmunni a idda cumu nni lu vitti acchianari! — «Io l'aceddu virdi vogghiu! Io l'aceddu virdi vogghiu!...» Cu' cci l'avia a dari st'aceddu? Vidennu ca st'aceddu 'un putia nasciri, idda si fa fari 'na vesta di pilligrina cu dui cròcchiuli 'n pettu, si pigghia un vastuni niuru, e di 'na scala sigreta nesci fora lu palazzu. Camina camina: passava chianuri, muntagni, caminannu sempri. Poi trasíu 'nta un paisi. Comu trasíu 'ntisi strilli, ma nun vidia a nuddu; talia e vidi genti sarvaggi ca sintennu ciàuru di carni munnana strillavanu. La 'ncontra un cavaleri e cci dici: — «Figghia mia, si sti sarvaggi t'avvistanu, ti squagghianu; nesci!» La povira giuvina niscíu e sfirrò arreri pi li campagni. Mentri era 'nta 'na campagna aperta, cci scura vicinu un rimitoriu; 'ncugna: — «Ddoràzia!» dici a chiddu chi cc'era dintra. — «Ti scunciuru pi parti di Diu!» — «Nun mi scunciurati ca sugnu arma vattiata e crisimata comu a vui.» — «E tu chi va' facennu 'nta sti vòscura?» — «Patri mio, fici un piccatu e lu vaju scuttannu! Mi lu vuliti dari un vuccuni di pani e alloggiu pi stasira?»(4)
— «Sì, figghia mia!» E lu rimitu cci ha datu un bellu pezzu di pani. La picciotta mancia; 'na botta d'acqua, e si va curca. Lu 'nnumani matinu lu rimitu l'arruspigghiò; ficiru orazioni 'nsèmmula; poi iddu cci detti un pizzuddu di cira e cci dissi: — «Te', figghia mia; chista ti servi a li to' bisogni.» La picciotta si licinziò e partiu. Secuta a fari li so' camini; scontra, e scontra 'n'àutru rimitu. — «Viva Gesù e Maria!» cci dici idda. — «Ti scunciuru pi parti di Diu!» cci arrispunni lu rimitu. — «Nun mi scunciurati, cà sugnu carni vattiata e crisimata comu a vui.» — E tu figghia mia, a st'ura chi va' facennu 'nta sti vòscura, 'mmenzu l'armali firoci e li scursuna?» — «Patri, haju fattu un gran piccatu e lu vaju scuttannu. Aviti di dàrimi a manciari?» Lu rimitu cci duna un tozzu di pani, 'na botta d'acqua e bona notti. Lu 'nnumani lu rimitu l'arruspigghia, fannu orazioni 'nsèmmula; poi iddu cci duna un pizzuddu di lazzu e cci dici: — «Te', figghia mia, chistu ti servi a li to' bisogni.» Camina e trova 'na citati e un palazzu alluttatu di niuru. — «E chi c'è?», spija a la sintinella; la sintinella cci arrispunni: — «A la mè Riggina cci spiríu lu figghiu, e cc'è luttu.» Idda cci dici: — «Facìticci sèntiri a la Riggina ca cc'è 'na pilligrina ca pi stasira voli alluggiamentu.» — «Facitila tràsiri», dici la Riggina. Comu la picciotta trasi, la Riggina cci dici: — «Figghia mia, accussì picciotta vu' jiti caminannu? E pirchì?» — «Maistà, io fici un piccatu grossu, e haju a fari sett'anni di pinitenza.» La Riggina cci dici: — «Statti ccà.» — «Maistà, no; io mi nni vogghiu jiri; ma prima di jiriminni vogghiu un rigordu vostru.» — «Pìgghiati zoccu vôi,» cci dici la Riggina; e cci fa vidiri tutti li so' gioj, li so' domanti, li so' petri priziusi. La pilligrina vitti n'aneddu cu 'na petra domanti sulitariu, e dici: — «Ora io chistu vogghiu pi rigordu.» — «No, figghia mia, cci dissi la Riggina, pìgghiati quali vôi, ma chistu 'un ti lu pozzu dari, ch'è rigordu di mè figghiu.» — «Ma vui chistu m'âti a dari.» — «Ma no ca io 'un ti lu pozzu dari.» Tira tu e tira io: finíu ca la picciotta cci dissi: — «Maistà, si vui mi lu dati, io vi prumettu ca tornu.» — «Quann'è accussì: pigghiatillu; ma pensa zoccu m'ha' prummisu.» La pilligrina si sarva l'aneddu e parti: ('nzemula a su' tri rigordi: la cira, lu lazzu e l'aneddu). Camina, camina, cci veni 'na muntagna, e a li fàudi un scavutteddu(5); cci dici iddu: — «E unni va' jennu, bona giuvina?» — «Vaju, dici, circannu alluggiamentu.» — «Talè ch'ha' a fari: acchiana 'nta stu pizzu di muntagna, dda trovi un palazzu e ti dunanu alloggiu.» Acchianò e tuppuliò; senti 'na vuci di Mamma-dràa, ca s'attirríu. Si grapi la porta e affaccia un gran giaganti ca pi taliallu s'avia a jisari la testa. Dici lu giaganti: — «E chi vinisti a fari ccà, figghia mia? ca si lu senti la Mamma-dràa ti mancia.» 'Nta stu mentri nesci e nesci la Mamma-dràa, ca era 'na fimmina longa longa, ca campava arrubbannu e manciannu cristiani,(6) pecuri, crapi, voi, comu viscotta. Si vôta sta gigantessa e dici: — «E tu ccà chi vinisti a fari? Subbitu: mittiti la quadàra e facitimìnni vrodu.» Si vôta lu giaganti e cci dici: — «Lassàtila stari pi stasira, mischina!» — «'Nca lassamula stari a Marvìzia.» E la chiamò Marvìzia , pirchì cci paria nica quanta la marva minuta. Lu 'nnumani cci dici: — «Marvizia, strìcami stu ramu, ca io nesciu, pi jiri a vuscarimi lu pani; quannu tornu, si 'un è lestu, io ti fazzu squagghiari pi saimi(7).» Jamu ca lu ramu era veru assai: e Marvìzia puru chi si mittia a pedi 'ncutti(8), mancu lu putia stricari 'nta du' jorna. Mischina, comu si senti dari st'ordini, si misi a chianciri dicennu: — «E com'hê fari a stricari tuttu stu ramu!» Mentri chianci e si lamenta, affaccia di la finestra e vidi l'aceddu virdi 'nta la chianura. Si vôta cu lu giaganti e cci dici: — «Ah! Alì: e comu vogghiu fari ca la Mamma-dràa voli stricatu tuttu stu ramu!» Alì scinni jusu; trova l'aceddu virdi, e cci cunta la cosa. — «E bonu! cci dici l'aceddu. Idda nun havi lu pizzuddu di cira? Lu jetta 'nta lu focu, e zoccu voli, havi.» Acchiana Alì e cci dici la cosa. Marvìzia jetta la cira 'nta lu focu, e 'nta un mumentu chi vidistivu? quantità di giaganti: cu' afferra 'na cazzalora, cu' 'na quadàra, cu' un tïànu: 'nta un vidiri e svìdiri hannu stricatu tuttu ddu ramu e l'hannu appizzatu a lu sò postu. Quannu fineru lu travagghiu, li giaganti arristaru tutti ddà senza fari nenti. Chi nn'avia a fari Marvìzia? Scinni Alì nni la giuvini: — «Ch' havi a fari Marvìzia cu ddi giaganti?» — «Idda 'un havi lu focu? e bonu: lu jetta 'nta l'acqua, e ddi giaganti allura spiriscinu.» Comu Alì cci porta sta 'mmasciata a Marvìzia, idda jetta lu focu 'nta l'acqua, e subbitu li giaganti spirìscinu. Acchiana la Mamma-dràa e vidi lu ramu stricatu chi spicchiava(9). Dici: — «Eh! Marvìzia: 'un veni di tia stu beni! Ma dumani nni parramu. Pi ora (dici a li so' servi) dàticci a manciari 'na coscia di stu vistiolu(10).» E cci fa dari 'na coscia di vistiolu ca idda avia ammazzatu. Povira Marvizia si la putia manciari? L'affirrò e la jittò di lu finistruni. Comu affaccia a lu finistruni, a cui vidi? vidi a l'aceddu virdi chi cci satava pri davanti e cci facia tanti jochi. Lu 'nnumani la Mamma-dràa si susíu: — «Marvizia! stamatina ha' a lavari la lana di li matarazza mei, d'Alì e di lu scavutteddu: poi lavi li 'nfurri(11); e poi li jinchi arreri. Io scinnu; quannu tornu di vuscàrimi lu pani, li vogghiu truvari lesti; masinnò ti capulíu(12).» Si nni iju, e Marvìzia arristò 'nta li guai chiancennu. Veni Alì e dici:
— «Chi hai?» — «E chi vogghiu aviri ca la Mamma- dràa voli scusuti(13) li matarazza, lavata la lana, e li 'nfurri: e poi, jincuti arreri(14).» Alì scinni nni l'aceddu virdi e cci cunta la cosa. L'aceddu' cci dici: — «Sfilassi(15) lu filu chi havi, e avirrà zoccu voli.» Alì acchiana; cci lu dici; idda sfila lu filu, e vennu tanti matarazzàra, ma tanti! cu' scusi, cu' nesci la lana, cu' batti, cu' lava: ddi matarazza (criju ca eranu quarchi cintinaru) 'n tempu chi io lu cuntu fôru lesti. — «E ora comu fazzu cu sti matarazzàra?!» dissi Marvìzia quannu l'appi lesti. Scinni Alì, e l'aceddu virdi cci fa diri: — «Abbruciassi lu filu, e finisci.» Marvìzia abbrucia lu lazzu, e ddi matarazzàra spireru. Veni la Mamma-dràa e dici: — «Su' lesti li matarazza, Marvìzia?» — «Lesti» — «Ma stu beni 'un veni di tia. Ma 'un dubbitari, ca dumani cci pensu io. Pi ora dàticci a manciari a Marviziedda; dàticci sta menza pecura.» La picciotta comu appi sta menza pecura la jittò di la finestra. Lu 'nnumani, la Mamma-dràa: — «Marvizia, sta jurnata, di sta càscia di tila mi nn'ha' a fari cammisi, cusuti, lavati e 'mpianciati(16). Si nun l'allesti, sta jurnata si' arrustuta.» (St'àutra cci mancava a Marvizia!) Puviredda, si misi a chiànciri, a chianciri! Alì, ca cci liggia lu pinseri, scinni nni l'aceddu e cci cunta lu tuttu. Dici l'aceddu: — «Chista è l'urtima e 'un haju cchiù chi cci fari. Dicci ca pigghiassi l'aneddu chi cci detti la Riggina: cci sgasta la petra, e la metti a lu raju di lu Suli(17).
Tutti l'ajuti chi voli idda havi.» Chi vulistivu vidiri li gran fati! cu' sbagna la tila, cu' tagghia, cu' cusi: 'n tempu chi io lu cuntu, li cammisi fôru cusuti e 'mpianciati. «E pi jirisinni li fati, com'haju a fari?» dici Marvizia. Alì lu va a dici a l'aceddu, e l'aceddu cci manna a dici ca la petra si torna a 'ngastari e li fati spirìscinu. Comu spireru tutti cosi, veni, e veni la Mamma-dràa c'un tàuru mortu 'n coddu; cà idda java facennu prisa di ccà e di ddà.(18) — «Marvìzia! li cammìsi?» — «Ccà sunnu!».
Comu la Mamma-dràa li vidi: — «Ma nun veni di tia stu beni; dumani ti fazzu mòriri io. 'Un ha' paura!» Lu 'nnumani veni l'aceddu virdi. La Mamma-dràa cci dici: — «Aceddu si', e omu addiventi!» E comu l'aceddu addiventa omu, 'ncugna nni la Mamma-dràa e cci dici: — «Ora pirchì la vuliti fari mòriri a Marvìzia?» — «Tu nun ti 'mmiscari; scinni e vattinni!» Chiama ad Alì: — «Subbitu: pìgghiati a Marvìzia, e la va' a lassi nna la mànnara di li crapi sarvaggi, e accussì mi la levu di davanti l'occhi.». Alì si la pigghia 'n coddu, e scinni. Comu scinni, 'ncontra a l'aceddu virdi e cci dici: — «Unni la vai a porti?».— «Vaju a purtalla 'nta la mànnara.» — «Tè ccà sta virga; comu si' 'nta la chianura, batti sta virga e vidi ca ti veni un gran lavuri(19); e li crapi mancianu di ddu lavuri e cci passa la fami. Quannu t'abbisogna erva, e tu batti.» Alì si nni iju e accussì fici. Comu li crapi 'ntisiru ciàuru di carni munnana, accuminzaru a fari maìsi(20). Alì batti la virga, e subbitu nasci un lavuri àutu menza canna; e li crapi si jettanu a manciari. Marvìzia stava cu li crapi e ogni tantu Alì la java a vidiri. Ddoppu ottu jorna, la Mamma-dràa scinni pi jiri a la mànnara. Comu scinni, si nn'adduna un craparu ch'era cu 'na figghia sua e guardava 'na pocu di pecuri e crapi. Comu la vidinu vèniri, si susi la picciotta e dici: — «Aspittati, Mamma-dràa, ca vegnu io.» Ammazza pecuri, crapi; adduma 'na gran catasta di ligna, cci l'arrusti e cci l'acchiana. La Mamma-dràa comu l'appi si l'ammuccò. Poi la picuraredda cci purtò sei guastidduna; e la Mamma-dràa si l'ammuccò. Poi un varrili di vinu; poi 'na pocu di ricotti e di primusali(21) : e tutti cosi si l'ammuccò. E comu era chistu, ed era 'n'àutra sarma: tiritùppiti(22) 'ntra l'arma. Tutti cosi si tussichiau(23). Comu la Mamma-dràa appi sti manciarizzi(24) cci dissi a dda picu raredda: — «Nuddu ha avutu sta piatà pi mia, sulu chi tu! E pi chistu tu ha' ha essiri la mugghieri di mè figghiu.» Si la carrica 'n coddu, e a locu di jiri a la mànnara di Marvìzia, si nn'acchiana susu. — «Te', figghiu mio! T'haju purtatu la mugghieri!..» e cci la metti davanti. Si vôta l'aceddu virdi: — «Sapi, mamà, ch'haju pinsatu? Si Marvìzia è viva, nni la mannamu a pigghiari, e idda nni servi.» — «Bonu! bonu!» dici idda. E hannu fattu vèniri a Marvizia. Comu la Mamma-dràa s'alluntana, l'aceddu virdi va a pigghia l'aneddu di lu cumannu e dici: — «Subbitu, 'na tòrcia grossa; e 'nta lu menzu pruvuli e palli; e comu scatta, chi li cammari di la Mamma-dràa si nni jissiru pi l'aria.» Parti Alì, e veni cu Marvìzia. La Mamma-dràa maritò a sò figghiu cu la picurara: — «Siti maritu e mugghieri(25)!» e finiu. La notti Marvìzia cci avia a tèniri la torcia addumata a li pedi di lu lettu. La sira lu figghiu trasi nna la cammara di la Mamma-dràa, afferra l'aneddu e lu libru di lu cumannu e si l'ammùccia: la sira si jeru a curcari pi li fatti soi. La notti la picuraredda scummittia(26) a lu patruni; iddu facia finta d' 'un capìri. Quannu la torcia stava pi squagghiari, iddu cci dici a la picuraredda: — «Ora si tu mi vôi beni, t'ha' a pigghiari p'un pizzuddu la torcia(27).» La picuraredda mmurmuriànnusi, (ca già si sintia signura) scìnni, e si pigghia la tòrcia. Arrivannu giustu a lu puntu(28), scatta la torcia e spirisci la Mamma-dràa e la picurara, e restanu Marvìzia, Alì e lu patruni. Comu la Mamma-dràa vidi sta ruina, grida: — «Tradimentu!» Alì, Marvìzia e lu patruni scappanu; e comu si vôtanu si vidinu pi dappressu la Mamma-dràa, ca li vulia ammazzari. Marvìzia si pigghia l'aneddu di lu cumannu: — «Cumanna! Cumanna!» — «Cumannu 'na turri di brunzu, e nuàtri supra sta turri!» Arriva la Mamma-dràa: — «Ha' ragiuni! ca 'un ti manciavi!» e si muzzicava(29). Quannu sta vicchiazza 'un si nni vosi jiri, pigghia Marvìzia l'aneddu. «Cumanna! Cumanna!» — «Cumannu ca sta maga addivintassi massizzu d'oru, e si nni jissi vinti canni sutta terra.» E subbitu spirisci la vecchia, e resta 'na statua d'oru. Pigghia l'aneddu. «Cumanna! Cumanna!» — «Cumannu un bellu palazzu, cu cammareri, carrozzi, vulanti, àbbiti, e tuttu.» Mancu avia finutu di diri accussì, ca tutti cosi eranu ddà pronti. Ddoppu, Marvìzia si vesti di Rigginedda chi era, e va a lu palazzu di la matri d'iddu. Acchiana nni la Riggina e subbitu fa livari lu luttu.— «Chi è sta cosa ca faciti livari lu luttu?» cci dici la Riggina. — «Chi è?» cci dici Marvìzia. Com'è! 'un mi canusciti, Maistà?» — «No.» Ddà prisenti cc'era la cammarera; dici: — «Mi pari a canusciri sta Rigginedda: è la pilligrina.» — «Ah! vui siti?» — «Sissignura.» Marvìzia cci fici arrammintari tutti cosi; e figurativi la cuntintizza di sta Riggina comu 'ntisi ca sò figghiu era vivu, e avia sgagghiatu(30) di li manu di dda vecchia chi l'avia 'nfatatu e si l'avia pigghiatu pi figghiu. S'hannu misu 'n carrozza e hannu jutu nna lu Riuzzu; s'abbrazzanu e si vasanu, e lu Riuzzu cci cuntò tutti li soi disgrazii: ca la Mamma-dràa l'avia fattu addivintari aceddu virdi; ca sta Mamma-dràa manciava cristiani comu viscotta: e ca l'avia vulutu maritari cu 'na picurara fitusa. Poi cci dissi: — «S' 'un era pi Marvìzia, io sarria ancora aceddu virdi.» Marvìzia pigghia l'aneddu. «Cumanna! Cumanna!» — «Cumannu chi niscissiru 'na pocu di giaganti e tirassiru a sta magàra di sutta terra(31). Subbitu nèscinu sti giaganti, tiranu sta statua tutta d'oru massizzu, e la mettinu supra un gran carruzzuni. Cci 'mpajanu cinquanta paricchi di voi, e si la carrianu sina a la citati di la Riggina(32). Ddà ficiru 'na gran festa, ca s'avia truvatu lu Riuzzu; e lu Riuzzu si maritò cu Marvizia, e mannò a chiamari a sò soggiru, e ficiru tutti 'na casa a palazzu.


Iddi arristaru filici e cuntenti:
Nui semu ccà e nni munnamu li denti.
Raccontata a Palermo da Agatuzza Messia


NOTE
1) Un vaso di terracotta con una pianticella di rosa.
2) In Sicilia i semi di zucca salati o tostati si vendono e si mangiano per passatempo. I siminzàri che li vendono gridano spesso: Svia-sonnu!
3) Ahimè! che (quest'uccello) non torna più! ( 'ncugnàri, accostare).
4) Anche nelle devote leggende del trecento si trovano di queste formole. Eccone qua un esempio tolto dalla Leggenda di Sant'Albano, prosa inedita del sec. XIV per cura del D'Ancona (Bologna 1865): - La fanciulla con tutto che fosse notte vide la casa del romito, e incontanente scese dal cavallo, e picchia l'uscio del romito. Il romito incontanente incominciò a scongiurare questa fanciulla. E la fanciulla disse: Io sono cristiana, e vergine e figliuola del Re, e sono smarrita dalle genti mie e dal mio padre; e però santo romito, ti chieggo albergo per l'amor di Dio di qui a domattina, sì che le bestie salvatiche non mi uccidano.»
5) E alle falde (del monte) un piccolo schiavo.
6) Cristiano e cristiana, sono usati quasi sempre per uomo e donna; nel qual significato si riscontrano di continuo nel Balecchio, Commedia di maggio
composta per il pellegrino ingegno del FUMOSO, della Congrega de' Rozzi. Premessavi una lettera di LUCIANO BANCHI sul vero autore della profezia sulla Guerra di Siena. Bologna, presso G. Romagnoli 1871 (Scelta di curiosità letter. ecc. disp. CXXII.). «Veder tanti cristian che seguon ella.» «I sento favellar certi cristian ecc..»
7) Io esco per andarmi a buscare un po' di pane. Se quando io tornerò tu non l'avrai allestito (il rame da ripulire), io ti squaglierò per (farne) saime.
8) A pedi 'ncutti , a piè giunti, a piè pari.
9) Spicchïari, rilucere come specchio.
10) Vistiòlu, dim. m. di véstia, bestia. E intendesi del bue.
11) Li 'nfurri di li matarazza , le federe delle materasse.
12) Altrimenti io ti tagliuzzo.
13) Scusuti, scucite; intendi delle fodere delle materasse.
14) E poi di nuovo riempite (incuti).
15) Sfilassi, qui sfili.
16) Mpianciatu , stirato.
17) Che scastoni, (sgastari, contrario di 'ngastari, incastonare) la pietra dall'anello, e la metta al raggio del Sole.
18) Questa draga ladra di pecore e di altri animali, richiama il famoso Cacco del monte Aventino.
19) Una grande estensione di biada (Lavuri, s. m. singolare).
20) Fari maìsi, letteralmente far maggesi, e per similitudine., far chiasso, casaldiavolo, ecc.
21) Cacio di primo sale.
22) Di persona che mangi o prenda quello e più di quello che le si dà od offre o pone soltanto dinnanzi, e che sia avida, si suol dire: E comu è chistu e, (sottintendi fussi) 'n'àutra sarma, (salma, misura di 12 tumoli) Tiritùppiti 'ntra l'arma! (lo ingoierebbe, lo insaccherebbe dentro).
23) Tussichiari, mangiare, ma si dice quasi imprecando che faccia veleno o tossico.
24) Cose mangerecce.
25) Con queste parole la mamma-draga sposa la pecoraia e l'uccello verde.
26) Scummettiri, qui stuzzicare, muovere a parlare; a dire, a fare.
27) Se tu mi vuoi bene, t'hai a prendere in mano per un momento la torcia di cera (che per ordine magico avevo all'interno della polvere da sparo e palle di ferro)
28) Quando la torcia accesa si ridusse là ov'erano polvere, palle ecc. e dovea scoppiare.
29) «Hai ragione (questo hai potuto fare di fuggire e startene adesso sulla torre) perchè io non ti mangiai!» E si mordeva (le mani).
30) Sgagghia i, v. intr., qui uscir libero, di grave ed imminente pericolo, come chi esca di gabbia ove non avea più speranza di salute.
31) Intendi per questa magara, o maga, la draga mutata in istatua d'oro massiccio sotto terra.
32) I giganti attaccano ( 'mpajanu) 50 pariglie di buoi al carrozzone, e trasportano (carrîanu) la statua fino alla città della regina.Pagine di fiabe novelle racconti popolari sicilianiRitorna all'articolo principale

Tag:
Giuseppe Pitrè, Fiabe, novelle, racconti popolari siciliani, racconti siciliani, elenco completo fiabe novelle e racconti popolari siciliani, Agatuzza Messia, Rosa Brusca, Francesca Leto, Salvatore Salomone-Marino, Giuseppe Polizzi , Giovanni Patuano, diacronia del racconto popolare, i racconti popolari di Giufà, ipotesi etno-culturale dell'origine di Giufà, il ragazzo non iniziato, eroe greco che allontana le mosche, Cleomide di Astipalea, il contadino ilota come antico "canta la notti"


Pagine correlate a Giuseppe Pitrè

Giuseppe Pitrè

Fiabe Novelle e Racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè

Agatuzza Messia


Vendita libri letti una volta su Vinted

Lettera A Lettera B-Be Lettera Bi-Bz Lettera C1 Lettera C2 A.Camilleri Casati Modignani Lettera D-E Lettera F Lettera G-Gi Lettera Gl-Gz Lettera H-I-J Lettera K-Le Lettera Lf-LZ Lettera M-Me LetteraMi-Mz Lettere N-O Lettera P Lettera Q-R Lettera S-Sl LetteraSm-Sz Lettera T Lettera U-V Lett.da W a Z AA.VV. Dizionari Guide Lista libri