Fiabe e Racconti popolari siciliani

Eroe lotta col mostro

Dalla raccolta in quattro volumi di Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani che Giuseppe Pitrè diede alle stampe nel 1875. Fiabe e racconti in dialetto siciliano, trasposte sulla pagina così come le aveva ascoltate dalla viva voce dei suoi novellatori e e delle sue novellatrici: un'operazione condotta con uno scrupolo che non ha l'eguale in nessun altro repertorio della fiaba europea, nemmeno in quello dei fratelli Grimm.

Online Fiabe Novelle e Racconti popolari siciliani in dialetto(Progetto Manuzio)

Perodi Emma: Le novelle della nonna

€8,00
Newton Compton 2003 pagine 550, Rilegato con copertina, come nuovo

Recensione
XVIII.
Lu Re d'Amuri


( da Fiabe novelle e racconti popolari siciliani, Giuseppe Pitré)

'Na vota s'arriccunta ca cc'era un cavuliciddaru(1), Stu cavuliciddaru avia tri figghi fimmini. 'Na vota si vôta la cchiù nica: — «Oh! patri, mi cci purtati a cògghiri cavuliceddi?!» — «Sì, figghia mia.» E si l'ha purtatu. Arrivannu 'nta un jardinu, si misiru a cògghiri cavuliceddi. Idda di luntanu avvista un bellu pedi di cavuliceddi, e si metti tira tu e tira io cu lu patri a scippallu. Comu lu scipparu, nesci un turcu, e cci dici: — «E comu cci aviti graputu la porta a lu mè patruni! Ora aviti a tràsiri, ca iddu havi a dicidiri chi castigu v'havi a dari.» Chiddi, cchiù morti ca vivi, trasèru ddà sutta, mentri ch'eranu misi assittati vìdinu tràsiri a n'aceddu virdi; lu vìdinu 'nfilari 'nta 'na tina di latti, poi 'nta 'na tina d'acqua; nesci di ddà tina, s'asciuca, e addiventa un beddu figghiu. Si vôta cu lu turcu: — «E chi vonnu sti pirsuni?» — «Signuri patruni, v'haju a diri ca st'omu e sta donna hannu tiratu un cavuliceddu e v'hannu graputu la porta di lu suttirraniu.» — «Nuàtri chi vulìamu sapiri — dici lu patri — ca chista era la casa di Voscenza(2); mè figghia vitti un bellu cavuliceddu, cci piacìu e lu scippò.» — «Beni, mentri è chistu — dici lu patruni — vostra fig­ghia resta ccà pi mugghieri mia: tiniti stu sacchiteddu di munita d'oru, e vi nni putiti jiri. Quantu voti aviti disiu di vìdiri a vostra figghia, viniti, e siti lu patruni.» Lu ca­vuliciddaru si licenzia cu sò figghia, e si nni va. Lu patruni comu arristò a sulu cu idda cci dissi: — «Vidi, Rusidda: tu ora ccà si' la patruna...;» e cci cunsignò tutti li chiavi. Iddi si gudìanu li capiddi di 'n testa(3).

'Na jurnata cci vinni 'n testa a li so' soru di vuliri jiri a vidiri a Rusidda. Tuppuliaru e traseru: e l'aceddu 'un s'avia arricugghiutu pi fari la solita funzioni di lavàrisi 'nta lu latti e l'acqua. Li soru accuminzaru a spijàricci: — «Ora chi cosa è stu tò maritu?» — «E io chi sàcciu...» cci arrispunni la soru. — «Comu pò essiri mai ca tu ha' a stari cu iddu senza sapiri cu' è e cu' nun è!» Si vôta Rusidda: — «Io nun lu sàcciu, pirchì iddu mi fici pi pattu ca io 'un hê circari cu' è iddu.» — «Sai tu ch'ha' a fari? Finciti siddiata, ammenu iddu ti lu dici cu' è.» Idda si fici livari di li paroli(4) di' li so' soru, e quannu s'arriti­rò l'aceddu e si lavò e addivintò omu, idda si cci ammustrò siddiata. — «Chi hai?» cci spija lu giuvini. — «Nenti» — «Megghiu mi la vô' cuntari.» Rusidda si fici apprïàri un pezzu, all'urtimata cci dissi: — «Ora lu sai pirchì sugnu siddiata? vogghiu sapiri tu comu ti chiami.» — «Ah! Rusidda Rusidda, ma tu veru lu vô' sapiri comu io mi chiamu?» — «Sì ca lu vogghiu sapiri.» — «Ma veru veru dici?» — «Sì ca lu vogghiu sapiri.» — «Mentri ca tu dici veru, pigghiami lu palangàru e lu vacili d'oru chi cc'è 'nta lu stipu, e mèntili supra sta sèggia.... Rusidda, prima ch'io acchianu supra sta sèggia, dimmi si da veru vô' sapiri comu io mi chiamu. Bada ca è peju pi tia.» — «Sì ca lu vogghiu sapiri!» Pigghia iddu, e si metti sopra lu vacili e si vagna li pedi. — «Rusidda, tu veru lu vô' sapiri comu io mi chiamu?» — «Sì.» E l'acqua cci arrivò a la panza, cà iddu, l'aceddu, si cci avia 'nfilatu! E cci dici: — «Rusidda, tu veru lu vô' sapiri comu io mi chiamu?» — «Sì!» E l'acqua cci arrivò a la vucca. — «Rusidda, tu veru lu vô' sapiri comu io mi chiamu?» — «Sì, sì, si!» — «Ora vidi ca io mi chiamu lu Re d'Amuri!» e dicennu accussì, spirisci iddu, spirisci lu vacili, spirisci lu palazzu, e Rusidda si trova jittata 'nta 'na chianura senza un'arma chi l'ajutassi. Chiama cammareri, criati; cu' cci avia a rispunniri?! Si vôta e dici: — «Mentri spiriu iddu, io l'hê jiri circannu spersa pi lu munnu.» E gràvita grossa e bona(5) (ca idda già era gràvita) si misi a caminari. Camina, camina, cci scura 'nta 'n'àutra chianura accussì sularina, ca mischina! si sintia strinciri lu cori. 'Un sapennu comu fari, chiama:

«Ah! Re d'Amuri, Lu facisti e lu dicisti,
'Nt'òn vacili d'oru mi spiristi(6).
E la povira mischina
Cu' l'arricogghi di ccà a stasira?»


Mentri ca idda grida accussì, cci affaccia 'na Mamma- dràa; e cci dici: — «Ah! sciliratuna, e chi curaggiu hai di jiri circannu a mè niputi!... Ma lu sai pirchì 'un ti manciu? pi st'armuzza ch'hai 'nta stu stomacu(7). Veni ccà, ca pi stasira io ti ricoviru.» Si la 'nfilò dintra, e la fici jiri a curcari. Lu 'nnumani la fa sùsiri, cci duna un pezzu di pani, e cci dici: — «Bada, ca nuàtri semu setti soru e tutti semu Mamma-drai, e la cchiù rigurusa è tò soggira. Sta' a cura.» E la picciotta si misi a caminari. Caminu facennu cci scurò 'nta li pedi. La sira idda chiama:

«Ah! Re d'Amuri, Lu facisti e lu dicisti,
'Nt'òn vacili d'oru mi spiristi,
E la povira mischina.
Cu' l'arricogghi di ccà a stasira?»


Mentri ch'idda facía accussi cci affaccia 'n'àutra Mamma-dràa, ca era zia di lu Re d'Amuri. Prima cci fici 'na sparatuna(8), poi l'arricuvirò 'nta la sò casa. Lu 'nnumani cci detti un pezzu di pani e nni la fici jiri, dicènnucci la stissa cosa di sò soru. P'accurzari, la povira picciotta caminò se' jorna, e li Mamma-drai cci dissiru tutti sei la stissa cosa. Lu settimu jornu, idda facía larmi di sangu(9) gridannu:

«Ah! Re d'Amuri, Lu facisti e lu dicisti,
'Nt'òn vacili d'oru mi spiristi,
E la povira mischina.
Cu' l'arricogghi di ccà a stasira?»


E cci affaccia la cugnata, la soru di Re d'Amuri; dici: «Rusidda Rusidda, mentri 'un cc'è mè matri, acchiana.» Cci cala li trizzi e la fa acchianari. La fa manciari, e cci dici: — «Vidi ca ora veni mè matri, e si mancia sta maidda di pasta, stu porcu sanu, 'na furnata di pani; e un varrili di vinu si vivi. Comu idda è arrivata a menzu manciari, pigghia la minna di lu latu mancu e si la jetta darreri a lu latu drittu; pigghia la minna di lu latu drittu e si la jetta darreri a lu latu mancu. Tu cci ha' a 'ffirrari li punti di li capicchi(10), e cci l'ha' a strinciri di 'na manèra ca l'ha' a fari mòriri. Idda ti dici: «Lassami, pi l'amuri di mè figghiu Re di Spagna!» ma nun lassari, e strinci cchiù forti. Idda ti dici: «Lassami, pi l'amuri di mè figghia Rusidda!» E tu nun la lassari. Idda ti grida: «Lassami, pi l'amuri di mè figghia Catarina!» E tu nun la lassari. All'urtimu idda, stritta e mala parata, ti dici: «Lassami, pi l'amuri di mè figghiu lu Re d'Amuri!» E al­lura tu la lassi. Ora mentri stà pi vèniri mè matri, io t'ammùcciu ccà sutta sta tazza.» Ha pigghiatu e l'ha misu sutta la tazza. 'Nta mentri senti 'na vintuliata, cà vinía sò matri; chidda si metti sutta la finestra e chiama: — «Catarina, calami li trizzi!» Sò figghia Catarina affaccia, sciògghisi li trizzi e la fa acchianari. Comu trasi: — «Ah! ah! Sentu ciàuru di carni munnana, Si io la viju mi l'ammuccu sana!» — «Matri, matri, aviti li naschi chini di li tanti figghi di matri chi v'aviti manciatu, e vi pari di sèntiri ciàuru ccà. Mittitivi a manciari.» A menzu manciari, Catarina jisa la tazza, e nesci Rusidda; Rusidda afferra li capicchi di la Mamma-dràa, e strinci. Comu idda si senti strinciri, sferra contra li figghi; ma 'un avia chi fari, ca nun si putía moviri; e gridava: — «Lassami! lassami! pi l'amuri di mè figghiu re di Spagna!... Lassami, pi l'amuri di mè figghia Rusidda!... Lassami, pi l'amuri di mè figghia Catarina!... Lassami, pi l'amuri di mè figghiu Re d'Amuri!...» E comu dici accussì, Rusidda, ca strincia sempri, la lassau. Comu fu lassata si la vuleva manciari; li figghi cci dissiru: — «Matri scilirata! si vui vi manciati a sta 'nnuzzenti, nuàtri addivintamu pruvuli(11) e vi lassamu sula.» — «'Nca mentri è chistu, ora scrivu 'na littra, e tu Rusidda l'ha' a purtari nni mè cummari.» Ru­sidda, puviredda, comu si vitti dari sta littra si 'ntisi cunfusa; scinni, e comu è 'mmenzu la chianura chiama:

«Ah! Re d'Amuri, Lu facisti e lu dicisti,
'Nt'òn vacili d'oru mi spiristi,
E la povira mischina.
Cu' l'arricogghi di ccà a stasira?»


E cci accumpari Re d'Amuri, e cci dici: — «Lu vidi! pi la tò curisitati, si' arrivata a stu puntu.» Mischina comu lu vitti si misi a chianciri, e cci addumannò pirdunu di zoccu cci avia fattu. Re d'Amuri nn'appi piatà e cci dis­si: — «Ora senti zoccu ha' a fari. Vidi ca caminannu ti veni un ciumi di sangu; tu ti cali, ti nni pigghi 'na junta(12) e dici: — «Ch'è bella st'acqua cristallina! acqua comu chista 'un n'hê vivutu mai!» Appena trovi un ciumi di marcia, ti nni pigghi 'na junta e ti la vivi, e dici: — «Ch'è bella st'acqua cristallina! acqua comu chista 'un n'hê vivutu mai!» Poi ti trovi 'nta un jardinu; cci sunnu 'na gran quantità di frutti; nni cogghi unu, dui, e ti li manci e dici: — «Oh chi belli pira! pira comu chisti 'un nn'hê manciatu mai!» Comu vai avanti, ti veni un furnu; notti e jornu stu furnu 'nfurna e sfurna pani, e nuddu si nn'accatta quatturrana(13). Comu tu arrivi, dici: — «Oh! chi bellu pani! pani comu a chistu 'un n'hê manciatu mai!» e ti lu manci. Jennu avanti, trovi 'na 'ntrata, e cci su' du' cani affamati; pigghi un pezzu di pani e cci lu duni a manciari. Ti veni 'na 'ntrata, tutta lorda e china di filìnii(14); pigghi 'na scupa e la metti a 'ppulizziari tutta. Acchianannu, 'mmenzu la scala cci su' dui giaganti, c'un pezzu di carni l'unu a lu latu, tutti lordi; pigghia 'na scu­pitta e li metti a 'ppulizziari. Poi comu trasi 'nta la casa, trovi un rasolu, 'na forficia e un cuteddu: pigghi 'na cosa e li metti a stricari. Quannu ha' fatto tuttu chistu, trasi ddà dintra e cci cunsigni la littra a la cummari di mè matri. Comu idda ti voli fari tràsiri, tu afferri un cascittinu chi cc'è ddà supra la tavula, e scappi. Sta' a cura chiddu ch'ha' a fari, masinnò si' morta!» Rusidda si misi a caminari; scuntrò li dui ciumi e nni pigghiò 'na junta e si la vippi e dissi: — «Ch'è bella st'acqua cristallina! acqua comu chista 'un n'hê vivutu mai!» Passò lu jardinu, cugghíu li frutti; e 'nsumma fici tuttu chiddu chi cci avia dittu lu Re d'Amuri. Arrivannu susu nni la Mamma-dràa, cci cunsigna la littra; mentri chidda leggi, idda cci filía(15) la cascittina e si metti a curriri. La Mamma-dràa finennu di leggiri la littra chiama: — «Rusidda Rusidda!» Ma Rusidda 'un cci arrispunnia. Comu idda s'adduna di lu tradimentu, chiama: — «Fòrficia, rasolu, cuteddu, tagghiala!» Rispunninu: — «E quant'havi chi semu fòrficia, rasolu e cuteddu, quannu mai t'ha' binignatu d'appulizziàrimi?! Vinni Rusidda e nn'appulizziò.» La Mamma-dràa stizzata dici: — «Scala, agghiuttitilla!» — «E quant'havi ch'hê statu sca­la, quannu mai t'ha' binignatu d'appulizziàrimi? Vinni idda e m'appulizziò.» La Mamma-dràa arrabbiata: — «Giaganti, stuccàtila!» — «E quant'havi chi semu giaganti, quannu mai t'ha' binignatu di vinìrinni a scupittiari? Vinni idda e nni vinni a scupittiari.» — «'Ntrata, agghiuttitilla!» — «E quant'havi ch'hê statu 'ntrata, quannu mai t'ha' binignatu di scupàrimi! Vinni idda e mi vinni a scupari.» — «Cani, manciatilla!» — «E quant'havi ch'hê statu cani, quannu mai mi ha' accattatu quatturrà di pani; vinni idda e mi l'accattò.» — «Furnu, 'nfurnala!» — «E quant'havi chi sugnu furnu, quannu mai t'ha' accattatu quatturrà di pani; vinni idda e si lu vinni a'ccattari.» — «Arvulu, stoccala!» — «E quant'havi chi sugnu arvulu, quannu mai t'ha' vinutu a cògghiri un fruttu; vinni idda e si lu cugghíu.» — «Ciumi di marcia e ciumi di sangu, annigàtila!» — «E quant'havi ch'avemu statu ciumi di marcia e ciumi di sangu, quannu mai ti nn'ha' pigghiatu 'na junta; vinni idda e si la vippi.» 'Nta mentri, Rusidda caminava, e caminannu caminannu, cci vinni la cusiritati di vidiri 'nta dda cascittina chi cc'era. Grapi, e cci nescinu tanti pupi: cu' abballava, cu' sunava, cu' cantava. Stetti un bellu pezzu cu stu sviu, e li pupiddi 'un vulevanu tràsiri cchiù 'nta la cascittina; la siritina cci scurava, e chiama:

«Ah! Re d'Amuri, Lu facisti e lu dicisti,
'Nt'òn vacili d'oru mi spiristi,
E la povira mischina.
Cu' l'arricogghi di ccà a stasira?»


Cci cumparíu iddu, e cci dici: — «Ah! la cusiritati ti mancia l'occhi! D'ordini mio, pupiddi, 'nfilativi tutti dintra.» S'hannu 'nfilatu tutti dintra, e Rusidda sicutò a caminari. Juncennu sutta la finestra di la Mamma-dràa, chiama a li so' cugnati Rusidda e Catarina; chiddi calanu li trizzi e la fannu acchianari. Comu la Mamma-dràa la vitti, cci dissi: — «Ah! nun vinni di tia stu beni: vinni di mè figghiu Re d'Amuri.» La Mamma-dràa sfantasiava ca si la vulía manciari; ma li so' figghi cci dicìanu: — «Scilirata! vi la purtò la cascittina! ora pirchì vi vuliti manciari a idda?» — «Ora bonu: vidi ca s'havi a maritari mè figghiu Re d'Amuri: pigghia sti se' matarazzina, va jinchimilli di pinni d'aceddi.» Rusidda si pigghiò li 'nfurri e scinníu; si misi a caminari, e chiama:

«Ah! Re d'Amuri, Lu facisti e lu dicisti,
'Nt'òn vacili d'oru mi spiristi,
E la povira mischina.
Cu' l'arricogghi di ccà a stasira?»


Cci accumpari iddu; e Rusidda cci cuntò la cosa; Re d'Amuri jetta un friscu e fa vèniri lu Re di l'aceddi: — «Subbitu, tutti l'aceddi vinissiru ccà, si spinnassiru e jinchissiru di pinni sti sei matarazzina!» L'aceddi cci jinchinu sti sei matarazzina, e iddu cumanna ca li purtassiru a la casa di sò matri. Comu la Mamma-dràa vidi sti belli matarazzina jincuti, dici: — «Ah! nun vinni di tia stu beni; vinni di mè figghiu Re d'Amuri.» Li so' figghi cci dicinu: — «Di cu' vinni vinni stu beni, l'avistivu li sei matarazzina vui?» La Mamma-dràa cci va a conza lu lettu(16) a sò figghiu, e cci metti li sei matarazzina.
A lu 'nnumani a sira, lu fici maritari cu la figghia di lu Re di Purtugallu; chiamò a Rusidda, e cci dici: — «Vidi ca si marita mè figghiu Re d'Amuri; ccà si custuma ca quannu unu si marita, una s'havi a stari addinucchiuni cu dui torci addumati; tu t'ha' stari davanzi lu lettu di mè figghiu cu sti torci addumati.»
Comu li ziti si jeru a curcari, cci vulia a menzannotti quasi un'ura; Re d'Amuri cci dici a la zita: — «La vidi ca Rusidda è gràvita grossa, e 'un pò stari cchiù addinucchiuni! sùsiti tantìcchia, e fa' curcari mischina a idda, e pìgghiati un pizzuddu tu li torci addumati.» La Rigginedda si susi e fa curcari a Rusidda. Comu la Rigginedda si pigghia li torci 'ntra li manu, gràpisi lu tirrenu, e si l'agghiutti, e lu Re arristò cuntenti ca arristò curcatu cu Rusidda. A lu 'nnumani cci va la Mamma-dràa cridennusi ch'avia mortu Rusidda; ma comu vidi curcata a Rusidda dici: — «Ah! sciliratuna! tu cci si' curcata 'nta lu lettu cu mè figghiu?! Tannu pozzi parturiri tu, quannu mi levu io sti manu di 'n testa.» E si misi li manu 'n testa. Cci vinniru li dogghi a Rusidda, e lu Riuzzu d'Amuri era cunfusu. E chi fa? fa cunzari un catalettu, si cci curca iddu comu avissi statu un mortu, fa sunari tutti li campani a martoriu, e a tutti li genti cci fa jiri dicennu: — «Comu muriu lu Re d'Amuri!» Si fa cunnùciri sina a sutta la finestra di sò matri. Comu lu senti sò matri dumanna: — «Chi cc'è cu sta battaria?» Si votanu li figghi: — «E chi cci havi a essiri, ca pi quasanti vui, ha mortu nostru frati!» Comu la Mamma-dràa senti diri chistu, si leva li manu di 'n testa e curri, dicennu: — «Figghiu mio, comu muriu!» Comu la Mamma-dràa si leva li manu di 'n testa, Rusidda parturisci. Lu Riuzzu d'Amuri si susi 'mmenzu lu lettu e cci dici: — «Matri, io vi ringraziu, ca mè mogghi ha parturutu.» La Mamma- dràa comu senti accussì, cci veni 'na botta di sangu ('nta la sò cori!) e muríu. Lu Re di Amuri si iju a pigghiari a sò mugghieri, fici tutta 'na casa cu li so' soru, e arristau filici e cuntenti.

Croccu di ccà e croccu di ddà,
L'anca di ....(17) appizzata ddà.

Palermo(18)


Note
1) Cavuliciddaru, raccoglitore o venditore di cavuliceddi (specie di ramolaccio selvatico) e altre erbe selvatiche.
2) Voscenza, contr. da Vostra Eccellenza.
3) Gudirisi li capiddi di 'n testa, stare in perfetta felicità, non disturbata da nessuno, e rallegrata da ogni gioia e contentezza.
4) Farisi livari di li paroli d'unu, lasciarsi persuadere, arrendersi alle parole non sempre sincere e rette d'alcuno.
5) Gravita grossa ecc., comunque gravida negli ultimi mesi. La voce bonu si adopera spesso nel significato di com'è, com'era, comunque, quantunque: p. e. malatu e bonu, partíu (quantunque malato); riccu e bonu, fu cunnannatu.
6) In un bacino (in una catinella) d'oro mi sparisti.
7) Sai perchè non ti divoro, o scellerataccia? Per codesta anima innocente che chiudi in grembo.
8) Prima le fece una grande strapazzata.
9) Faceva lagrime di sangue.
10) Tu le devi afferrare i capezzoli delle mammelle.
11) Addivintari pruvuli , sparire, andar via che non si lasci neppur vedere.
12) Junta , misura, che è tanto quanto rientra nel concavo d'ambe le mani unite.
13) Quattro grani, pari a poco più di 8 cent. di lira.
14) Un'entrata tutta sporca e piena di ragnatele.
15) Filiari, rubare furtivamente.
16) Va a rifare il letto.
17) Qui si nomina uno de' presenti alla narrazione. 18) Raccontato da Giovanni Patuano cieco.Pagine di fiabe novelle racconti popolari sicilianiRitorna all'articolo principale

Tag:
Giuseppe Pitrè, Fiabe, novelle, racconti popolari siciliani, racconti siciliani, elenco completo fiabe novelle e racconti popolari siciliani, Agatuzza Messia, Rosa Brusca, Francesca Leto, Salvatore Salomone-Marino, Giuseppe Polizzi , Giovanni Patuano, diacronia del racconto popolare, i racconti popolari di Giufà, ipotesi etno-culturale dell'origine di Giufà, il ragazzo non iniziato, eroe greco che allontana le mosche, Cleomide di Astipalea, il contadino ilota come antico "canta la notti"


Pagine correlate a Giuseppe Pitrè

Giuseppe Pitrè

Fiabe Novelle e Racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè

Agatuzza Messia


Vendita libri letti una volta su Vinted

Lettera A Lettera B-Be Lettera Bi-Bz Lettera C1 Lettera C2 A.Camilleri Casati Modignani Lettera D-E Lettera F Lettera G-Gi Lettera Gl-Gz Lettera H-I-J Lettera K-Le Lettera Lf-LZ Lettera M-Me LetteraMi-Mz Lettere N-O Lettera P Lettera Q-R Lettera S-Sl LetteraSm-Sz Lettera T Lettera U-V Lett.da W a Z AA.VV. Dizionari Guide Lista libri